Sluiten

Kennisbank

Een verzamelplek voor alle kennis die met creatieve disciplines en hulpverlening te maken heeft. Neem een kijkje! Heb je aanvullingen? Stuur dan een mail naar info@creatiefhulpverlenen.nl

1
Yes
None
1
50
/kennisbank/
Thumbnail
Filter
Sorteer op:

Categorieën:

Auteur:

Uitgever:

Jaar van uitgifte:

Discipline:

Doelgroep:

Taal:

Type:

Beeldtaal Image
Beeldtaal
Type: boek
Big magic Image
Big magic
Type: boek
Een vak apart Image
Een vak apart
Type: artikel
Energize! Image
Energize!
Type: boek
'Iets' maken

Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeurt er als iemand tekent, beeldhouwt, schildert of boetseert? Welke krachten beïnvloeden de maker, die een portret schildert? Nooit eerder werd de dynamiek van het beeldend proces op een onderzoekende manier beschreven. De schrijvers vonden woorden voor een bedrijvig proces, dat zich meestal stilzwijgend voltrekt. Aan de orde komt onder anderen: wat er gebeurt er in handen die beeldend werken. wat is dat bijzondere moment van schepping, als de maker er iets in gaat zien. de wisselwerking tussen de zintuigen, de handeling en de beelden die in het brein opkomen. scheppingsverhalen, mythologische vertellingen en de invloed van onze door digitale technologie bewogen samenleving. Het proces van de creatieve dadendrang wordt beschreven vanuit filosofische perspectieven. Enkele thema’s zijn: orde en chaos; esthetiek en ethiek; de rol van kennen, kunnen en vergeten. De kennis van ‘iets maken’ is gebaseerd op de praktijk van ruim 60 jaar beeldende therapie. In eerste instantie is ‘iets maken’ geschreven voor beeldend therapeuten, docenten beeldende vorming en beeldend kunstenaars, kortom professionals en studenten in het beeldend vakgebied. De impressionistische, soms poëtische stijl van dit boek maakt ‘iets maken’ leesbaar voor eenieder, die meer wil weten van wat er gebeurt, als iemand de handen in de klei steekt en iets maakt.

Bekijk op bol.com

Type: boek
50 werkvormen voor creatieve sessies
50 werkvormen voor creatieve sessies Image

Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op, wil je zoveel mogelijk out of the box denken en laat je je verbeelding spreken. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen. Dit boek biedt een schatkaart om je weg te vinden in de wereld van creatief denken. Het bevat vijftig inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen, maar soms ook een individuele variant hebben. Onder creatieve sessies verstaan we bijeenkomsten die bijdragen aan nieuwe ideeën of een gezamenlijk streefbeeld en uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden. Dat kan op een intuïtieve manier gaan, maar er staan ook voldoende werkvormen in dit boek waarbij een beroep wordt gedaan op de ratio. 50 werkvormen voor creatieve sessies is geschreven voor mensen die bijeenkomsten begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve vermogens van de deelnemers om zo echt tot vernieuwing of verbetering te komen. Dat maakt dit boek geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators en verder voor iedereen die zulke sessies begeleidt.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Activiteitenmethodiek voor de hulpverlening
Activiteitenmethodiek voor de hulpverlening Image

Dit boek gaat over het methodisch voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten zoals die in het kader van dagbesteding in verschillende instellingen van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg en welzijnszorg plaatsvinden. Gekozen is voor een afzonderlijke benadering van methodisch-agogisch handelen en instrumenteel-technisch handelen om deze vervolgens samen te voegen op toepassingsniveau.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie
Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie Image

Het document beschrijft allereerst reeds uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van vaktherapieën bij agressieregulatie in de forensische psychiatrie. Vervolgens wordt het probleemgebied agressie beschreven, gevolgd door de onderzoekmethode en het behandelingskader. De inclusiecriteria en respondenten komen daarna aan bod. De resultaten geven allereerst per cliënt en per medium een overzicht van de diagnostische thema’s en veranderingen binnen en buiten de sessies, gevolgd door een cross-analyse van de resultaten waarbij thema’s uit de afzonderlijke casussen geïntegreerd zijn. De discussie aan het einde van het verslag vergelijkt de in dit onderzoek gevonden diagnostische thema’s met schemamodi uit de schema-focused therapy, gaat in op de verklaring van de gevonden resultaten, vergelijkt vaktherapieën met andere therapieën en bespreekt de sterke en zwakken kanten van het onderzoek.

Type: artikel
Art as language
Art as language Image

Dit boek vat de bevindingen samen van cognitieve ontwikkeling en kunsttherapie door middel van case studies en meer dan 150 illustraties van de kunstwerken van cliënten.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Basisbegrippen voor een algemene methodiek van kreatieve procestherapie
Basisbegrippen voor een algemene methodiek van kreatieve procestherapie Image
Type: artikel
Basistechnieken handvaardigheid
Basistechnieken handvaardigheid Image

Iedereen die weinig of geen ervaring heeft met handvaardigheid wordt met dit boek wegwijs gemaakt. De materialengroepen die besproken worden zijn: hout, klei, karton, metaal en kunststoffen. Iedere materiaalgroep begint met 2 paragrafen, waarin materialen en gereedschappen worden besproken. Daarna volgen de basistechnieken van dat materiaal. Veel duidelijke zwart-witte foto’s vullen de tekst aan. Voor een ieder die les geeft of les krijgt in handvaardigheid, een praktisch boek om te leren op de juiste manier met materiaal en gereedschap om te gaan.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Battle zonder knokken: Talentcoaching van risicojongeren
Battle zonder knokken: Talentcoaching van risicojongeren Image

Dit boekje gaat over risicojongeren. Het centrale thema is de vraag op welke wijze deze jongeren hun gedrag in positieve zin kunnen ombuigen. De auteur, een docente die werkzaam is op een hogeschool, geeft een gedegen en verfrissende uiteenzetting van de vele theoretische aspecten van dit vraagstuk. Daarnaast geeft zij een nuttige praktijkgerichte uitwerking. Het helder geschreven boekje geeft aan dat het negatieve gedrag van jongeren omgebogen kan worden als zij op een of andere manier (bijvoorbeeld in de muziek) successen boeken. Het ervaren van succes zet aan tot verder positief gedrag. Deze uitgave geeft vele voorbeelden van dit model van denken, die met name voor professionals (hulpverleners) en beleidsmakers van groot nut kunnen zijn. Het boekje geeft beknopt informatie over een dertiental talentprojecten in Nederland. Een bijzonder nuttige uitgave waarin nieuwe inzichten worden gepresenteerd.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Beelden van zorg
Beelden van zorg Image

Dit boek brengt zorg in beeld vanuit het bijzondere perspectief van de geestelijke verzorging, naar hun bronnen van kracht, maar ook naar een plek van geborgenheid als het leven onveilig en onzeker is. Ze weten de weg in de bonte wereld van de spiritualiteit en levensbeschouwing waaraan mensen behoefte hebben in moeilijke dagen. Geestelijk verzorgers weten te verbinden als het leven uiteen dreigt te vallen. Tenslotte wijzen ze wegen in de moeilijke ethische vragen die zich aan de grenzen van het leven kunnen voordoen.
Dit veelzijdige werk van de geestelijke verzorging is op subtiele en ontroerende wijze door Hans Dornseiffen op de gevoelige plaat vastgelegd.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Beeldend vormen voor sociaal-pedagogische hulpverlening
Beeldend vormen voor sociaal-pedagogische hulpverlening Image

Dit boek is een steun bij de oriëntatie op, het verkrijgen van inzicht in en het gebruik van beeldende vorming in de praktijk van de sociaal-pedagogisch hulpverlener. Mensen kunnen op allerlei terrein vragen of behoeften hebben, waardoor ze professionele hulp nodig hebben. Op deze vragen kan de sociaal-pedagogisch hulpverlener inspelen door agogische maar ook beeldende ondersteuning, begeleiding, of behandeling. Het boek is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de attitude en de motivatie voor beeldende activiteiten. Het geeft tevens een overzicht van de functie en rol van beeldende vorming en schetst een korte geschiedenis van het beeldend vormen in de hulpverlening vanaf 1900. Het tweede deel van het boek behandelt het subject van beeldend vormen: de mens. En volgt daarbij de ontwikkeling van de ‘vormende mens’ vanaf de prille kindertijd tot de ouderdom. Daarin komen dan ook de verschillende doelgroepen aan bod, met wie de SPH’er werkt en worden telkens afzonderlijk de aanknopingspunten gegeven die specifiek zijn voor de verschillende doelgroepen. Het derde deel beschrijft een methodiek van het beeldend vormen, en het methodiek ontwikkelend handelen daarbij voor de praktijk van de sociaal-pedagogische hulpverlening. Elk deel wordt gevormd door een aantal hoofdstukken die modulair van opzet zijn. Elk hoofdstuk wordt afgestoten met vragen en opdrachten, enkele praktijkvoorbeelden en een literatuurlijst. Het boek is bedoeld voor sociaal-pedagogisch hulpverleners, orthopedagogisch beeldend vormers, activiteitenbegeleiders, jeugdhulpverleners en verder iedereen die wil werken Met beeldende middelen in de hulp- en dienstverlening.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Beeldende activiteiten voor opleiding en beroep
Beeldende activiteiten voor opleiding en beroep Image

Een praktisch boek, ontstaan vanuit de praktijk, waarin vele activiteiten voor groepen worden beschreven.
De activiteiten in het boek vormen geen doel op zich, maar een middel om kinderen en volwassenen op een methodische manier aandacht te geven. Een activiteit wordt gezien als een mogelijkheid om contact te maken met de groep.
Dit werkboek is een goede hulp in diverse werksituaties, zoals in de kinderopvang, in het basisonderwijs, in het speciaal onderwijs en bij kinderen en volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke handicap.
Bekijk op bol.com

Type: boek
Beeldonderwijs en didactiek
Beeldonderwijs en didactiek Image

Beeldonderwijs & Didactiek is opnieuw herzien. Resultaten van recent onderzoek zijn in diverse hoofdstukken verwerkt waardoor deze vierde druk – helemaal geactualiseerd – een betrouwbaar en inspirerend handboek blijft voor de (toekomstige) leerkracht aan de basisschool. Daarnaast zijn er in deze nieuwe druk veel nieuwe illustraties opgenomen.

In duidelijk beschreven afgebakende eenheden komen alle relevante aspecten van beeldonderwijs in samenhang aan bod. Op een heldere en gevarieerde manier worden de mogelijkheden van beeldonderwijs (zowel het maken als het beschouwen) in de schoolpraktijk besproken, theoretisch verklaard en onderbouwd. Je krijgt daarbij ook veel ideeën voor de stagepraktijk aangereikt. Het boek is erop gericht de leraar zelf verantwoording te laten dragen voor wat hij zijn leerlingen aan beeldonderwijs aanbiedt. Het boek geeft voldoende informatie voor als je je wil specialiseren in beeldonderwijs en biedt onmisbare kennis en informatie voor nlo-studenten.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Beeldtaal
Beeldtaal Image

Wanneer zegt een beeld meer dan duizend woorden? Iedereen die wel eens een pagina voor een tijdschrift bedenkt, een powerpointpresentatie maakt, een brochure schrijft, een presentatie voor een poster moet maken of een idee voor een infographic moet verzinnen, komt vergelijkbare vragen tegen:
Waarom zou ik deze foto juist hier zetten en niet daar?
Welke achtergrondkleur gebruik ik voor mijn presentatie?
Waar moet ik rekening mee houden bij het inrichten van een internetpagina?
Kan ik voor deze cijfers beter een tabel gebruiken, een grafiek, of een infographic?
Mag ik dit plaatje zomaar gebruiken voor mijn weblog?
Op dit soort vragen geeft Beeldtaal een antwoord. Het boek bestaat uit vier delen. Na het inleidende deel zet het tweede deel drie belangrijke beeldtheorieën uiteen: Gestalt, semiotiek en visuele retorica. Met die theorieën in de hand verkennen de auteurs van Beeldtaal in het derde deel de basiselementen van beeldtaal: compositie, typografie, perspectief en kleur. Het vierde deel tot slot, laat toepassingen zien in de dagelijkse beeldpraktijk, zoals foto’s, grafieken en tabellen, infographics, webpagina’s en tijdschriftpagina’s.

Het boek is bestemd voor iedereen die beroepsmatig met de publicatie van beeld te maken krijgt. De multidisciplinaire aanpak maakt dat iedereen voldoende aangrijpingspunten zal vinden op of net over de grenzen van zijn of haar discipline. De combinatie van theorie en praktijk met de opdrachten aan het eind van ieder hoofdstuk, maakt het boek geschikt voor zowel universitaire studies als hbo-opleidingen.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Big magic
Big magic Image

Vele lezers worden al jaren geïnspireerd door de boeken van Elizabeth Gilbert. Maar na haar grote bestseller Eten, bidden, beminnen moest ook zij weer het vertrouwen en de creativiteit in zichzelf vinden om tot nieuw werk te komen. In de haar zo typerende geestige en tegelijk diepzinnige stijl deelt ze haar ervaringen met de lezer en biedt zo concrete inzichten in de mysterieuze bronnen van inspiratie. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme moedigt Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken. Vol empathie en vrijgevigheid laat Gilbert zien hoe we onze ideeën kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd bieden en ons dagelijks leven leiden met meer passie en mindfulness.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Biografisch leren en werken
Biografisch leren en werken Image

Iedereen die aan een studie begint, een baan zoekt of een belangrijke beslissing neemt, wil weten wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Ook ontlenen mensen motivatie aan zicht op zichzelf. Het leren omgaan met de eigen levensgeschiedenis wordt vanuit dat oogpunt steeds belangrijker. Inmiddels zijn werkwijzen als biografisch leren en werken, biografie counseling en life coaching bekende elementen binnen de dagelijkse praktijk van psychosociale – en sociaal-pedagogische hulpverleners, loopbaanbegeleiders, vormingswerkers en geestelijk werkers. Biografisch werken kan men omschrijven als een persoonlijk onderzoek van het levensverhaal. Daarbij zijn twee of meer mensen betrokken, waarvan een als begeleider, coach of biografisch counsellor optreedt. Deze laatste probeert het bestaan, de drijfveren en passies van de ander in kaart te brengen, om de betekenis daarvan beter te leren begrijpen en accepteren. Dit boek biedt een handreiking aan mensen die willen kennismaken met de praktijk van het biografisch leren en werken, en de vaardigheden en technieken willen leren om biografisch onderzoek te kunnen verrichten. Door de keuze voor een creatieve aanpak met aandacht voor autobiografisch vertellen en schrijven, beeldend werken, spel en drama wordt de dynamiek van het levensverhaal beter zichtbaar.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Brainnovation
Brainnovation Image

Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat bestaande banen verdwijnen. Tegelijkertijd worden nieuwe – nu nog niet bestaande banen – gecreëerd. Voor mensen die flexibel en innovatief kunnen denken, is een goede toekomst weggelegd. Brainnovation is een unieke methode om creatieve oplossingen voor uitdagingen en problemen te vinden en te realiseren.
Brainnovation is gebaseerd op de werking van de hersenen. De methode is nieuw, maar de onderdelen van de methode zijn wetenschappelijk onderlegd.

In de uitgave wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden en verklarend beeldmateriaal waardoor meteen duidelijk wordt wat er wordt bedoeld. De nadruk ligt niet op de theorie, maar op de praktijk. De student brengt Brainnovation in praktijk met het Personal Creativity Plan (PCP) aan de hand van een zelfgekozen uitdaging. De ontwikkeling van het PCP loopt parallel met de lessen.
Ieder mens leert anders. Tijdens de ontwikkeling van het PCP leert de student proefondervindelijk welke instrumenten in de vorm van testen en oefeningen, voor hem of haar de beste resultaten geven. De voortgang wordt door de docent gemonitord door middel van testen en het PCP.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Bres Spelenboek
Bres Spelenboek Image

De spelende mens is van alle tijden. In het Bres Spelenboek met wel 280 spelen vind je voor iedere situatie een leuk spel of spelletje dat je met een groep kunt doen. Teamspelen, puzzeltochten, droppings in het bos, fietstochten, activiteiten aan het strand, te veel om op te noemen. Elk spel wordt duidelijk beschreven en ondersteund met situatieschetsen en illustraties.
Of je nu leider bent bij scouting, sportbuurtwerker, jeugdvoetbaltrainer, leerkracht in het basis- of voortgezet onderwijs, medewerker in verblijfsrecreatie of gewoon een ouder die een verjaardagsfeestje wil organiseren, voor iedereen is het Bres Spelenboek een bron van inspiratie. Het boek besteedt tevens aandacht aan de achterliggende visie op sportief-recreatief bewegen en de praktische consequenties voor de voorbereiding, de organisatie en het leiding geven.

 

Type: boek
Buiten de lijntjes: herontdek je creativiteit
Buiten de lijntjes: herontdek je creativiteit Image

Terwijl kinderen over het algemeen niet twijfelen aan hun eigen creativiteit, zijn volwassenen veelal minder zeker van zichzelf. Wat verandert er tijdens het volwassen worden? Organisaties over de hele wereld geven aan behoefte te hebben aan creatieve mensen die zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen, maar kunnen die niet vinden. Waar zijn ze? In dit provocatieve en inspirerende boek beantwoordt Robinson drie essentiële vragen: Waarom is creativiteit belangrijk? Wat is het probleem? En wat kunnen we eraan doen?

Bekijk op bol.com

Type: boek
Communicatiespelen voor sociaal agogisch werk
Communicatiespelen voor sociaal agogisch werk Image

Communicatiespelen zijn bevorderlijk voor het waarnemings- en observatievermogen, de moed, het initiatief, de sensibiliteit, gevatheid, tolerantie en creativiteit van de spelers. Dezen doen nieuwe ervaringen op en leren zichzelf te ontdekken, empathie voor anderen te ontwikkelen en ideeën te vertalen naar concrete acties.

In het eerste deel van dit boek staan ruim 200 uitdagende, originele, voornamelijk nieuwe spelideeën. Ze variëren van spelen die tot nadenken stemmen tot dwaze spelen, van rustig en scherpzinnig tot wild, van vrolijk tot creatief.

In deel twee staan 160 in de praktijk geteste spelen en oefeningen die geschikt zijn voor het werken met groepen jongeren en volwassenen. Ze variëren van warming-up spelen tot spelen die bevorderlijk zijn voor de zintuiglijke waarneming; van spelen die de lichamelijke expressie en de taalvaardigheid stimuleren tot spelen waarbij het om samenwerken gaat of waarbij bewegingservaring wordt opgedaan, en van ontspanningsoefeningen tot meditatie.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Creatief communiceren met kinderen
Creatief communiceren met kinderen Image

Volwassenen praten niet zo vaak met kinderen. Als ze dat doen is daar vaak een vervelende aanleiding voor, bijvoorbeeld slechte schoolprestaties of nog erger een scheiding van de ouders. Het zijn vaak gesprekken waar kinderen niet om vragen. Het is daarom extra belangrijk om die gesprekken zo te voeren, dat kinderen dit niet als onaangenaam ervaren. Aan te sluiten bij de leefwereld van een kind is dan van belang.

Je kunt beter met het kind op de grond op een groot stuk papier samen een tekening maken van het gezin van het kind, of zoals de tv-banketbakker Abel dat doet, samen een taart bakken. Het probleem is dat volwassenen die vorm van communiceren vaak verleerd en soms ook verdrongen hebben. Tekenen vinden de meeste volwassenen eng. Ze zullen minder moeite hebben met het spelen van een spelletje. In Creatief communiceren met kinderen en jongeren staan meer dan twintig voorbeelden hoe je op een creatieve manier met kinderen en jongeren kunt communiceren. Het bij de voorbeelden behorende materiaal, dat je zelf kunt gebruiken om creatief met kinderen te communiceren, is opgenomen in een apart deel.

Naast het je goed verplaatsen in de leefwereld van het kind en open staan voor de ideeën en gedachten van het kind is er nog een belangrijk voorwaarde voor het goed communiceren met kinderen: je moet aansluiten bij het ontwikkelingsniveau. Daarom is er een inleiding waarin wij aangeven wat je communicatief gezien qua leeftijd en ontwikkelingsniveau wel en niet kunt doen.

Alhoewel Creatief communiceren met kinderen en jongeren vooral gericht is op de communicatie met basisschoolkinderen zijn een groot aantal voorbeelden ook toepasbaar op jongeren en volwassen. Om jou als volwassene beter te leren kennen, kan ik jou ook vragen: als je moet kiezen tussen een tulp en een roos, welke bloem kies je? Met doorvragen leer ik je dan op een wat minder traditionele manier kennen. Als je voor de roos kiest, zal ik je vast gaan vragen of je ook stekels hebt. Wat zou je mij vragen, als ik voor een tulp kies?

Bekijk op bol.com

Type: boek
Creatieve loopbaanplanning
Creatieve loopbaanplanning Image

De meerwaarde van dit boek over loopbaanplanning ligt in het creatieve, waarbij de auteur gebruikmaakt van onder andere de verbeelding en het onderbewuste, naast het verstand en gevoel. Als loopbaanbegeleider of als persoon die richting wil geven aan zijn eigen loopbaan, kunt u gebruikmaken van verschillende creatieve methoden. Dit zijn onder andere visualisatie, meditatie, tekenen, schrijven en het erkennen van het kind in jezelf. De persoonlijke verhalen van mensen over hun loopbaan en de analyse hiervan geven aan hoe u methoden in de praktijk kunt gebruiken.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Creatieve procestheorie en beeldende kunsteducatie
Creatieve procestheorie en beeldende kunsteducatie Image

Dit literatuuronderzoek probeert antwoorden te vinden op de vraag:Wat is creativiteit en hoe kun je creativiteitsontwikkeling, en in het bijzonder de beeldende, aansturen? Er wordt gedachtegoed vanuit de creatieve therapie , de psychologie en de kunsteducatie samen gebracht. Voor het ontstaan van een creatief proces zijn voorwaarden nodig. Creativiteit ontstaat in de wisselwerking tussen persoon en omgeving. Hoe structureer je dus die omgeving? Tevens blijkt dat bij creativiteit op een bepaalde manier het ‘ verkeer’ tussen onbewuste en bewuste filevrij geregeld moet zijn. Het onbewuste blijkt een schatkamer van ideeën te bevatten maar waar vind je de sleutel tot deze schatkamer? Het antwoord op deze vragen leidt tot het updaten van de creatief procestheorie en tot didactisch modellen voor de actieve beeldende kunsteducatie. Onder andere het zintuiglijke contact met de materie, experiment en toeval hebben een belangrijke rol, evenals een omgeving met veel mogelijkheden en een speciale hantering van tijd en ruimte .Het model lijkt tevens geschikt voor kunsteducatie aan mensen met (nog) geringe verbale mogelijkheden of mensen die speciale voorwaarden nodig hebben om tot expressie en vormgeving te kunnen komen.

Type: scriptie
Creative arts groups in psychiatric care: Development and evaluation of a therapeutic alternative.
Creative arts groups in psychiatric care: Development and evaluation of a therapeutic alternative. Image

De toepassing van een gestructureerd programma voor vaktherapie en groepsvorm wordt in dit onderzoek gedurende vier weken getest bij 58 patiënten met verschillende diagnoses. De vaktherapieën die worden gegeven zijn lichaamstherapie, muziektherapie, beeldende therapie en verbale groepstherapie. 88 procent van de patiënten liet significante vooruitgang zien na deze vier weken. De resultaten laten zien dat vaktherapie kan worden gebruikt als een alternatieve behandelwijze.

Type: onderzoek
Creativiteit als uitdaging in sociaal werk
Creativiteit als uitdaging in sociaal werk Image

Dit boek focust zowel op de individuele creativiteit van sociaal werkers als op de samenleving en cocreatie met burgers en professionals van verschillende disciplines. Om het creatief kapitaal van de sociaal werker te benutten en uit te bouwen, wisselt het boek theoretische concepten en onderzoeksgegevens af met interessante casussen, praktische opdrachten en creativiteitstechnieken.

Type: boek
Creativiteit geen kunst
Creativiteit geen kunst Image

Sommige mensen gebruiken hun creativiteit als iets vanzelfsprekends. Anderen denken dat ze niet creatief zijn en het ook nooit kunnen worden. Niets is minder waar. Ieder van ons wordt geboren met een fantastisch creatief gen. De kunst is die creativiteit te ontwikkelen en vooral veel te gebruiken.
Dit boek is een enthousiaste aanmoediging om in je creativiteit te geloven en er actief mee aan de slag te gaan. Naast uitleg over het belang ervan, biedt het talloze denk-, durf- en doe-oefeningen waar je blij van wordt en die resultaten opleveren waar je trots op zult zijn. Het stimuleert je je denken te ‘stretchen’ en beschrijft teken-, schilder- en collagetechnieken die verfrissend anders zijn. Daarnaast combineert het technieken en zijn er spannende dicht- en schrijfoefeningen, die je ook kunt gebruiken in je beeldende werk.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Creativiteit Hoe? Zo!
Creativiteit Hoe? Zo! Image

Een vernieuwend en inspirerend boek met de beste inzichten en tips om de creativiteit van jezelf en je organisatie beter te benutten
Geïllustreerd met vele praktische voorbeelden
Origineel vormgegeven, volledig in kleur met vele illustraties en schema’s
Verrassend efficiënte methodes, zowel voor het bedenken van nieuwe ideeën als voor het uitwerken ervan
Dit boek geeft de lezer een rondleiding in zijn eigen denken en helpt hem de eigen creativiteit te ontdekken. Ook wordt aandacht besteed aan het creatief proces en de creativiteit met de groep om te eindigen met creativiteitsmanagement. Het boek bestaat uit blauwe, rode en gele ruimtes die elk op een eigen wijze het creatief leerproces weergeven, respectievelijk qua inzicht, gevoel en inspiratie.
Het boek is uitvoerig geïllustreerd met vele schema’s tekeningen, foto’s, oefeningen en checklist.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Creativiteit in de hulpverlening
Creativiteit in de hulpverlening Image

Vrijwel dagelijks confronteren de media ons met allerlei tekortkomingen en misstanden in de zorg. Er is sterk pleidooi voor vernieuwingen die weer om een zekere mate van creativiteit vragen. De sociaal hulpverlener moet zich ontwikkelen tot een creatieve professional. Maar wat bedoelen we daarmee?
Creativiteit is een complex begrip met verschillende betekenissen. Dit boek benadert creativiteit vanuit vier sociaalpsychologische invalshoeken: de kenmerken van een creatief persoon, een creatieve omgeving, een creatief proces en een creatieve oplossing. Centrale vraag is: waardoor wordt creatief gedrag belemmerd en hoe kun je het bevorderen?

Bekijk op bol.com

Type: boek
Creativiteit krijg je niet voor niks
Creativiteit krijg je niet voor niks Image

Creativiteit. Wat is dat eigenlijk? Word je ermee geboren? Kun je het leren? Kun je binnen organisaties sturen op creativiteit? Wat zegt de wetenschap over situaties die creativiteit bevorderen? Wie hebben aanleg om creatief te zijn? Welke hersenprocessen spelen een rol?

Aan de hand van leven en werk van illustere kunstenaars en creatieve genieen, maakt dit boek duidelijk hoe creatieve producten tot stand komen, hoe je creativiteit kunt meten en welke neuropsychologische processen een rol spelen bij creatief denken. Naast persoonlijkheidstrekken passeert een breed scale aan sociale situaties de revue, die creativiteit belemmeren of juist bevorderen. En gaandeweg wordt een flink aantal mythes rondom creativiteit doorgeprikt en krijgt de lezer handvatten om creativiteti te stimuleren en de ruimte te geven die het verdient. Zo betaalt dit boek zich uit.

Type: boek
Creativiteit, over 'flow', schepping en ontdekking
Creativiteit, over

Wat maakt een mens gelukkig? Wat maakt ons leven de moeite waard? Dit boek over creativiteit van kunstenaars en wetenschappers kan onze cultuur de visie op de wereld veranderen. Csikszentmihalyi interviewde meer dan negentig uiterst boeiende mensen die grote invloed hebben gehad op de denk- en werkwijze van anderen en voor wie creativiteit een cruciale rol speelt. In zijn bestseller Flow bestudeerde Csikszentmihalyi toestanden van ‘optimale ervaring: momenten waarop mensen diep geconcentreerd zijn en intens genieten, een staat van bewustzijn die hij flow noemt. In CREATIVITEIT portretteert hij mensen die manieren hebben gevonden om deze flow in hun leven te integreren. Mensen zoals de fysicus Freeman Dyson, de wetenschapper Stephen Jay Gould, de Zuid-Afrikaanse schrijfster Nadinc Gordiincr en de Egyptische auteur Naguib Malijòuz. Csikszentinihalyi benadrukt dat creativiteit niet alleen in van oudsher creatieve vakgebieden als de wetenschappen en de kunsten gecultiveerd moet worden, maar ook in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs.

Bekijk op bol.com

Type: boek
De 101werkvormen formule. Methode voor trainers en leerkrachten voor het creeren van meer impact en leerresultaat.
De 101werkvormen formule. Methode voor trainers en leerkrachten voor het creeren van meer impact en leerresultaat. Image

Ben jij als trainer, coach, leerkracht of procesbegeleider wel eens gefrustreerd omdat de leerlingen of de deelnemers niet de resultaten behalen die jij voor ogen hebt? Zou jij meer ENERGIE en meer IMPACT willen hebben waardoor de LEERRESULTATEN omhoog gaan? Of ben je op zoek naar nieuwe kennismakers, energizers en andere werkvormen?

Dit boek beschrijft de M.E.R.C.I. methode. Dit is een eenvoudig ontwerp dat je kunt toepassen in elke training of les. M.E.R.C.I. staat voor Motiveren, Ervaren, Reflecteren, Committeren en Implementeren. Elke stap wordt uitgebreid toegelicht en verrijkt met passende werkvormen die je direct kunt toepassen.

Dit boek zal, als je de methode toepast, de manier waarop training of les gegeven wordt voor altijd veranderen. Leerlingen of deelnemers zullen veel meer plezier en energie ervaren.In de praktijk krijgt het commitment (het besluit hoe je de lesstof toe gaat passen) en de implementatie veel te weinig aandacht. Door structuur aan te brengen in het leergedrag zullen de leerresultaten exponentieel toenemen.

Type: boek
De affectieve burger
De affectieve burger Image

De regering wil dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving. Met termen als ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ probeert de overheid de burger over te halen om tegelijkertijd het eigen leven op orde te houden én hulpbehoevende medeburgers te ondersteunen. De overheid jaagt dit proces aan door een publieke moraal van zorgzaamheid te ontwikkelen. Die moraal richt zich op emotionele banden tussen burgers en een gevoel van betrokkenheid bij de publieke zaak. Burgers worden zo verleid of verplicht om iets voor een ander te doen.
Bij het overbrengen van de boodschap doet zich echter een dilemma voor waarmee de overheid worstelt: de voortdurend te maken keuze tussen bemoeien en afstand houden, tussen burgers op hun verantwoordelijkheden wijzen en de verantwoordelijkheid aan hen laten. In De affectieve burger onderzoeken sociale wetenschappers de publieke moraal van zorgzaamheid. Welke gevolgen heeft de introductie hiervan voor burgers en voor het dagelijks werk van beleidsmakers en professionals?

Bekijk op bol.com

Type: boek
De afstand tot de maan. Amateurspelers en de basisvaardigheden van het acteren.
De afstand tot de maan. Amateurspelers en de basisvaardigheden van het acteren. Image
Type: boek
De creatief agogische benadering
De creatief agogische benadering Image

Een hoofdstuk uit het boek ’Methodiek sociaal pedagogische hulpverlening’

De creatief-agogische benadering is juist voor de sociaal pedagogische hulpverlening belangrijk omdat deze benadering mensen uitnodigt om actief te zijn. Naast het gesprek zijn er vele mogelijkheden om je uit te drukken en contact met mensen te maken. Voor de SPH-er is het belangrijk activiteiten en spel in te zetten.

Bekijk op bol.com

Type: hoofdstuk
De kracht van beelddenken
De kracht van beelddenken Image

Met behulp van beelddenken wordt in dit boek het proces beschreven om op een creatieve wijze persoonlijke doelen en behoeftes, teamdoelen en -behoeftes en de doelen van de organisatie op het spoor te komen. Beelddenken is een wijze van bewustzijn dat ratio en intuïtie in verband brengt met elkaar waardoor je koers kunt bepalen.

De auteur presenteert een zevenstappenmethode die het proces ondersteunt. Praktisch uitvoerbare oefeningen worden aangereikt. De levendig verbeelde toekomst ondersteunt het kiezen en het handelen om – met de juiste koers – de visie te realiseren. De oefeningen kunnen op verschillende wijzen in zelfontworpen workshops, trainingen of coachtrajecten worden ingevlochten. Een afsluitend hoofdstuk geeft praktische tips waarmee trainingen kunnen worden verrijkt en ondersteund.

Het boek is geschreven voor veranderkundigen: professionals, docenten en trainers-in-opleiding die met mensen werken, individueel en in organisaties.

Bekijk op bol.com

Type: boek
De kunst van cultuurmarketing
De kunst van cultuurmarketing Image

Het wordt er voor culturele instellingen niet eenvoudiger op: de concurrentie die zij ondervinden van andere vormen van vrijetijdsbesteding is enorm, de overheid is voorzichtig met het verstrekken van subsidies en het publiek bezuinigt op kunst en cultuur. Daarom is het van groot belang dat de culturele sector verder professionaliseert op het gebied van marketing en promotie. In De kunst van cultuurmarketing brengt de auteur het marketingvak en de wereld van kunst en cultuur nader tot elkaar. Het boek biedt de kennis die nodig is om gangbare marketingtheorieën toe te passen op de creatieve sector. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan ontwikkelingen op het gebied van onlinemarketing, mobiele marketing en sociale media. Het boek bevat eigentijdse voorbeelden en zowel klassieke als actuele cases. Ieder hoofdstuk sluit af met discussievragen en stellingen. Dit basisboek wordt gebruikt in kunst- en cultuuropleidingen die marketing als hoofd- of bijvak aanbieden. Daarnaast is het bedoeld voor (beginnende) professionals in culturele organisaties en creatieve zelfstandigen.

Bekijk op bol.com

Type: boek
De kunsten van het leven
De kunsten van het leven Image

Waarom bezoeken we musea en theaters? Waarom luisteren we graag naar muziek? En waarom dansen we graag? Omdat we ons er goed bij voelen. Aan de hand van het nieuwste onderzoek van filosofen, psychologen en neurologen beschrijft De kunsten van het leven hoe kunst ons weet te raken. Henk Smeijsters concludeert dat kunst op een positieve manier inwerkt op wat in de neuropsychologie het kernzelf wordt genoemd. Kunst blijkt belangrijker dan we al dachten en bepaalt ons geluk in hoge mate. Kunst haalt ons uit ons gepieker en brengt ons terug bij onze essentie. Door van kunst te genieten of zelf kunst te maken, komen we in de ervaring, in ons lichaam en in het hier en nu te zitten. Deze directe ervaring brengt ons in contact met de lichtheid van het bestaan en is daarom van belang voor onze kwaliteit van leven.

Bekijk op bol.com

Type: boek
De magie van metaforen
De magie van metaforen Image

Met vertellen van hulpbronverhalen kunnen kleine vaardigheden worden aangeleerd en grote trauma’s worden verwerkt. Helend vertellen was ooit heel gewoon. In onze westerse cultuur zijn we dit vermogen echter bijna kwijtgeraakt. Met praktische handvatten en veel voorbeeldverhalen wordt in dit boek die vaardigheid weer teruggegeven aan ouders, beroepsopvoeders en hulpverleners. Kunnen kinderen en volwassenen moeilijkheden overwinnen door naar een verhaaltje te luisteren? Ga mee op reis door Wonderland. Een plek waar alles kan; waar metaforen wonen, helden huizen en onbenutte vermogens wakker gekust willen worden om op eigen kracht problemen op te lossen en doelen te bereiken.

Bekijk op bol.com

Type: boek
De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie
De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie Image

Welke vormen van intermenselijke communicatie kunnen we onderscheiden? Welke kenmerken hebben ze en hoe manifesteren ze zich? Welke effecten hebben ze op gedrag? En in welke verhouding staan ze tot gestoord gedrag? Het antwoord op deze vragen wordt helder geïllustreerd met een groot aantal aan de literatuur ontleende voorbeelden. Zo geeft het boek een diepgaande analyse van Albee’s ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf’. Speciale aandacht is er ten slotte voor het fenomeen van de paradox.

Bekijk op bol.com

Type: boek
De rol van vaktherapieën bij de behandeling van psychotrauma.
De rol van vaktherapieën bij de behandeling van psychotrauma. Image

Dit hoofdstuk begint met een korte uiteenzetting over het hoe en waarom van vaktherapieën. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op beeldend creatieve therapie met jong getraumatiseerde volwasse-nen in een
privé-praktijk, muziektherapie met vluchtelingen in een psychiatrisch ziekenhuis, bewe-gingstherapie in een traumakliniek voor vluchtelingen en dramatherapie met asielzoekers. Onder de term vaktherapieën
vallen onder meer psychomotore en creatieve therapie en onder creatieve therapie ressorteren muziek, drama-, dans- en beeldende therapie. Bij elke vorm van vaktherapie staat het acti-veren van cliënten voorop. Dat wil zeggen iets doen en iets maken, met als doel de expressieve en communicatieve mogelijkheden van een cliënt vergroten.

Wertheim_Cahen_De_rol_van_vaktherapieen_bij_de_behandeling_van_psychotrauma

Type: hoofdstuk
De verbindende kwaliteit
De verbindende kwaliteit Image

Dit boek beschrijft de bevindingen van een gericht, kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effecten van beeldende therapie. Beschreven wordt dat gevonden en vastgesteld is dat beeldende therapie zich kenmerkt door een verbindende kwaliteit. Beeldende therapie verbindt de meer cognitieve processen, van gedachten en van woorden, aan de diepere, non-verbale gevoels- of ervaringslagen, waar met praten soms te snel aan wordt voorbij voorbijgegaan.

Bekijk op bol.com

Type: boek
De zin van dagbesteding
De zin van dagbesteding Image

Veel sociaal pedagogische hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het creëren van een bevredigende dagbesteding. Jan van de Born en Piet Winkelaar laten zien in dit artikel dat het samen met mensen zoeken naar een zinvolle dagbesteding een complex proces is waar vele factoren een rol spelen.

Type: artikel
De zinvolle hulpverlener
De zinvolle hulpverlener Image

Wie is de zinvolle hulpverlener? Wat voor gedrag laat hij zien? Waar liggen zijn capaciteiten? Welke overtuigingen heeft hij? MOVISIE beschrijft dit in het profiel ‘De zinvolle hulpverlener’. Een bron van inspiratie voor hulpverleners die vaker stil willen staan bij zingeving van cliënten, maar ook bij hun eigen zingeving. onderzoek naar zingeving in hulp(verlening) aan dak- en thuislozen. De onderzoekers vroegen ruim 150 cliënten en hulpverleners naar hun mening over zingeving. Er bleek een grote spraakverwarring over het thema en als reactie verscheen de brochure Zin Werkt.

Het onderzoek riep ook nieuwe vragen op over hoe het profiel van een zinvolle hulpverlener er eigenlijk uit ziet. In dit profiel ‘De zinvolle hulpverlener’ is dit beschreven en kunt u lezen wat de belangrijkste eigenschappen zijn van de zinvolle hulpverlener en hoe u hier zelf ook inspiratie uit kunt halen.

De zinvolle hulpverlener [MOV-182028-0.3]

Type: paper
Denken en voelen
Denken en voelen Image

In dit boek wordt de bruikbaarheid van de RET voor toepassing in de jeugdhulpverlening onderzocht. Het onderzoek is verricht vanuit de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de afdeling Helperborg van de Stichting Jeugdzorg Groningen. Deze stichting biedt behandeling aan jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Als aanvulling op het competentieversterkende behandelaanbod is gezocht naar een middel, waarmee specifiek aandacht kan worden besteed aan de cognities en emoties van jongeren.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Denken over kunst
Denken over kunst Image

Denken over kunst’ biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht. ‘Denken over kunst’ maakt het verband duidelijk tussen kunstfilosofie en kunstwereld, en presenteert een zo objectief mogelijke weergave van de stand van zaken binnen het esthetisch denken.
Over wat kunst is en wat kunst zou moeten zijn, gaat het eerste deel van deze inleiding. Hierin komen de klassieke kunsttheorieën aan bod die tot de dag van vandaag onze kijk op kunst hebben beïnvloed.
In het tweede deel plaatst de auteur het denken over kunst in een maatschappelijk en historisch kader en vergelijkt hij de verschillende kunst-filosofische stromingen met elkaar.
Kunst kan ook als taal worden beschouwd, met een eigen tekensysteem, althans volgens de postmodernisten. Volgens deze opvatting moet kunst los van de historische context worden gewaardeerd en bestudeerd. In het derde deel staat de vraag centraal of kunst wel een relatie met de werkelijkheid dient aan te gaan.
De inzichten en theorieën die in dit boek aan bod komen, worden geïllustreerd aan de hand van full-colour afbeeldingen van de besproken kunstwerken.
‘Denken over kunst’ richt zich op universitaire studenten kunst- en cultuurstudies, studenten (kunst)filosofie en havo-studenten, maar is ook geschikt als een algemene introductie in de stof.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Didactiek van het beeldend vormgeven
Didactiek van het beeldend vormgeven Image

De inhoud van het boek bestaat uit een neerslag van colleges van handvaardigheid en beeldende vakken aan de Noordelijke Hogeschool. Door begeleiding van studenten in hun schoolpraktijk ontstond de gelegenheid theoretische uitgangspunten op hun bereikbaarheid in het onderwijs te toetsen, Een groot deel van de betrekking op de drie beeldende vakken: handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen. De opzet van dit boek wordt door twee kernen bepaald. De eerste uit de structuur van beeldende produkten. Waarvoor dient het beeldend produkt? Wat stelt het voor? Hoe is tiet samengesteld? De tweede kern stelt de ontstaanswijze van beeldende produkten aan de orde: de processen van vormgeven. Daarin wordt onderscheid gemaakt in traditioneel ambachtelijke processen, experimentele processen en ontkwerpprocessen. De verbindingen tussen deze twee kernen worden gevormd door de wijze waarop mensen omgaan met beeldende produkten. Dit menselijk gedrag bepaalt de functies die beeldende produkten vervullen in onze samenleving en andere culturen.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Drama as Therapy. Theory, Practice and Research.
Drama as Therapy. Theory, Practice and Research. Image

This new edition of Drama as Therapy presents a coherent review of the practice and theory of Dramatherapy. With a unique combination of practical guidance, clinical examples and research vignettes, this fully revised second edition considers developments in the field over the last decade and researches the impact of the ‘core processes’ on clinical practice. The book shows how Dramatherapy can be used with a wide range of clients and applied to their individual needs. Therapists working in different parts of the world contribute examples of their practice, alongside their research interviews demonstrating the effectiveness of Dramatherapy. The book draws on studies ranging from child survivors of the tsunami in Sri Lanka to teenagers living with HIV in South Africa, from elderly clients dealing with psychosis in the UK to women in a refuge in Malaysia. Divided into four distinct sections, it provides: definitions of core processes at work in Dramatherapy research into how Dramatherapists understand what they offer clients clear descriptions of the structure and content of Dramatherapy a wide range of clinical research vignettes from all over the world. Drama as Therapy offers insights into how experienced Dramatherapists understand their work with clients. It will be of great interest to Dramatherapy students internationally, as well as professionals working with Dramatherapy.

Type: boek
Drama is de kunst. Handboek voor dramadocenten.
Drama is de kunst. Handboek voor dramadocenten. Image

Drama is de kunst is een handboek voor dramadocenten om het spontaan spelen van jongeren te ontwikkelen. Dit kan leiden tot ambachtelijk spel, zonder dat het speelse verloren gaat. Auteur Lidwine Janssens beschrijft hoe het vak ‘Drama leerling-Spelers kan ondersteunen bij het geven van vorm en betekenis aan hun verbeelding en die van anderen. Lidwine Janssens ontwierp een kernstructuur voor Drama in het onderwijs. Zij heeft van daaruit een ordening gemaakt in vuistregels, leerlijnen en kerndoelen voor het lesgeven in Drama. In` Drama is de kunst worden talloze spelsuggesties gedaan, waarbij Janssens putte uit haar ruime ervaring als dramadocent en drama-supervisor.

Type: boek
Een steuntje in de rug – Het gebruik van therapeutische verhalen
Een steuntje in de rug – Het gebruik van therapeutische verhalen Image

Kinderen vinden het heerlijk als de leerkracht een verhaal vertelt of voorleest. Het werkt ontspannend en er ontstaat een plezierige, intieme sfeer in de klas die nieuwe energie geeft. Ook met therapeutische verhalen werkt het zo. In elke klas zit wel een kind dat moeite heeft met het leren van nieuwe dingen. Of een kind dat zichzelf reuze stoer voordoet en vervelend gedrag vertoont, terwijl het eigenlijk heel onzeker is. Soms is er onzichtbaar verdriet om een opa of oma die overleden is, of omdat er een echtscheiding is uitgesproken. Er is een kind dat moeite heeft met het sluiten van vriendschappen, dat sociaal niet zo vaardig is. Zo zijn er talloze voorbeelden van situaties rondom kinderen, waarin ze best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is niet altijd mogelijk om daar op school individueel aandacht aan te besteden. Maar het vertellen van therapeutische verhalen in de groep, kan kinderen nou net dat steuntje geven.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Een vak apart
Een vak apart Image

‘Een vak apart’ bundelt een groot aantal artikelen over psychomotorische therapie die in de loop van de jaren verspreid over diverse tijdschriften en boeken verschenen zijn. Sommige van die teksten behoren tot de ‘klassieken’ van de psychomotorische therapie. Bij elkaar genomen geven de in dit boek opgenomen artikelen een goede indruk van meer dan dertig jaar psychomotorische therapie, een ‘geschiedenis in teksten’. Primair echter biedt dit boek suggesties en aanknopingspunten voor psychomotorisch therapeuten die in de praktijk werkzaam zijn, en is het een studieboek voor de opleidingen in de psychomotorische therapie.

Type: artikel
Energize!
Energize! Image

Spel ideeën om groepsvormend bezig te zijn.

Type: boek
'Iets' maken
Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeur... Lees meer
Type: boek
50 werkvormen voor creatieve sessies Image
50 werkvormen voor creatieve sessies
Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken ev... Lees meer
Type: boek
Activiteitenmethodiek voor de hulpverlening Image
Activiteitenmethodiek voor de hulpverlening
Dit boek gaat over het methodisch voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten... Lees meer
Type: boek
Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie Image
Agressieregulatie door vaktherapeuten in de forensische psychiatrie
Het document beschrijft allereerst reeds uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van vakt... Lees meer
Type: artikel
Art as language Image
Art as language
Dit boek vat de bevindingen samen van cognitieve ontwikkeling en kunsttherapie door mid... Lees meer
Type: boek
Basistechnieken handvaardigheid Image
Basistechnieken handvaardigheid
Iedereen die weinig of geen ervaring heeft met handvaardigheid wordt met dit boek wegwi... Lees meer
Type: boek
Battle zonder knokken: Talentcoaching van risicojongeren Image
Battle zonder knokken: Talentcoaching van risicojongeren
Dit boekje gaat over risicojongeren. Het centrale thema is de vraag op welke wijze deze... Lees meer
Type: boek
Beelden van zorg Image
Beelden van zorg
Dit boek brengt zorg in beeld vanuit het bijzondere perspectief van de geestelijke verz... Lees meer
Type: boek
Beeldend vormen voor sociaal-pedagogische hulpverlening Image
Beeldend vormen voor sociaal-pedagogische hulpverlening
Dit boek is een steun bij de oriëntatie op, het verkrijgen van inzicht in en het gebru... Lees meer
Type: boek
Beeldende activiteiten voor opleiding en beroep Image
Beeldende activiteiten voor opleiding en beroep
Een praktisch boek, ontstaan vanuit de praktijk, waarin vele activiteiten voor groepen ... Lees meer
Type: boek
Beeldonderwijs en didactiek Image
Beeldonderwijs en didactiek
Beeldonderwijs & Didactiek is opnieuw herzien. Resultaten van recent onderzoek zijn... Lees meer
Type: boek
Beeldtaal Image
Beeldtaal
Wanneer zegt een beeld meer dan duizend woorden? Iedereen die wel eens een pagina voor ... Lees meer
Type: boek
Big magic Image
Big magic
Vele lezers worden al jaren geïnspireerd door de boeken van Elizabeth Gilbert. Maar na... Lees meer
Type: boek
Biografisch leren en werken Image
Biografisch leren en werken
Iedereen die aan een studie begint, een baan zoekt of een belangrijke beslissing neemt,... Lees meer
Type: boek
Brainnovation Image
Brainnovation
Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat bestaande banen verdwijnen. Tegelijker... Lees meer
Type: boek
Bres Spelenboek Image
Bres Spelenboek
De spelende mens is van alle tijden. In het Bres Spelenboek met wel 280 spelen vind je ... Lees meer
Type: boek
Buiten de lijntjes: herontdek je creativiteit Image
Buiten de lijntjes: herontdek je creativiteit
Terwijl kinderen over het algemeen niet twijfelen aan hun eigen creativiteit, zijn volw... Lees meer
Type: boek
Communicatiespelen voor sociaal agogisch werk Image
Communicatiespelen voor sociaal agogisch werk
Communicatiespelen zijn bevorderlijk voor het waarnemings- en observatievermogen, de mo... Lees meer
Type: boek
Creatief communiceren met kinderen Image
Creatief communiceren met kinderen
Volwassenen praten niet zo vaak met kinderen. Als ze dat doen is daar vaak een vervelen... Lees meer
Type: boek
Creatieve loopbaanplanning Image
Creatieve loopbaanplanning
De meerwaarde van dit boek over loopbaanplanning ligt in het creatieve, waarbij de aute... Lees meer
Type: boek
Creatieve procestheorie en beeldende kunsteducatie Image
Creatieve procestheorie en beeldende kunsteducatie
Dit literatuuronderzoek probeert antwoorden te vinden op de vraag:Wat is creativiteit e... Lees meer
Type: scriptie
Creative arts groups in psychiatric care: Development and evaluation of a therapeutic alternative. Image
Creative arts groups in psychiatric care: Development and evaluation of a therapeutic alternative.
De toepassing van een gestructureerd programma voor vaktherapie en groepsvorm wordt in ... Lees meer
Type: onderzoek
Creativiteit als uitdaging in sociaal werk Image
Creativiteit als uitdaging in sociaal werk
Dit boek focust zowel op de individuele creativiteit van sociaal werkers als op de same... Lees meer
Type: boek
Creativiteit geen kunst Image
Creativiteit geen kunst
Sommige mensen gebruiken hun creativiteit als iets vanzelfsprekends. Anderen denken dat... Lees meer
Type: boek
Creativiteit Hoe? Zo! Image
Creativiteit Hoe? Zo!
Een vernieuwend en inspirerend boek met de beste inzichten en tips om de creativiteit v... Lees meer
Type: boek
Creativiteit in de hulpverlening Image
Creativiteit in de hulpverlening
Vrijwel dagelijks confronteren de media ons met allerlei tekortkomingen en misstanden i... Lees meer
Type: boek
Creativiteit krijg je niet voor niks Image
Creativiteit krijg je niet voor niks
Creativiteit. Wat is dat eigenlijk? Word je ermee geboren? Kun je het leren? Kun je bin... Lees meer
Type: boek
Creativiteit, over
Creativiteit, over 'flow', schepping en ontdekking
Wat maakt een mens gelukkig? Wat maakt ons leven de moeite waard? Dit boek over creativ... Lees meer
Type: boek
De 101werkvormen formule. Methode voor trainers en leerkrachten voor het creeren van meer impact en leerresultaat. Image
De 101werkvormen formule. Methode voor trainers en leerkrachten voor het creeren van meer impact en leerresultaat.
Ben jij als trainer, coach, leerkracht of procesbegeleider wel eens gefrustreerd omdat ... Lees meer
Type: boek
De affectieve burger Image
De affectieve burger
De regering wil dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving. Met termen als ‘ei... Lees meer
Type: boek
De creatief agogische benadering Image
De creatief agogische benadering
Een hoofdstuk uit het boek ’Methodiek sociaal pedagogische hulpverlening’ De... Lees meer
Type: hoofdstuk
De kracht van beelddenken Image
De kracht van beelddenken
Met behulp van beelddenken wordt in dit boek het proces beschreven om op een creatieve ... Lees meer
Type: boek
De kunst van cultuurmarketing Image
De kunst van cultuurmarketing
Het wordt er voor culturele instellingen niet eenvoudiger op: de concurrentie die zij o... Lees meer
Type: boek
De kunsten van het leven Image
De kunsten van het leven
Waarom bezoeken we musea en theaters? Waarom luisteren we graag naar muziek? En waarom ... Lees meer
Type: boek
De magie van metaforen Image
De magie van metaforen
Met vertellen van hulpbronverhalen kunnen kleine vaardigheden worden aangeleerd en grot... Lees meer
Type: boek
De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie Image
De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie
Welke vormen van intermenselijke communicatie kunnen we onderscheiden? Welke kenmerken ... Lees meer
Type: boek
De rol van vaktherapieën bij de behandeling van psychotrauma. Image
De rol van vaktherapieën bij de behandeling van psychotrauma.
Dit hoofdstuk begint met een korte uiteenzetting over het hoe en waarom van vaktherapie... Lees meer
Type: hoofdstuk
De verbindende kwaliteit Image
De verbindende kwaliteit
Dit boek beschrijft de bevindingen van een gericht, kwalitatief en kwantitatief onderzo... Lees meer
Type: boek
De zin van dagbesteding Image
De zin van dagbesteding
Veel sociaal pedagogische hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het creër... Lees meer
Type: artikel
De zinvolle hulpverlener Image
De zinvolle hulpverlener
Wie is de zinvolle hulpverlener? Wat voor gedrag laat hij zien? Waar liggen zijn capaci... Lees meer
Type: paper
Denken en voelen Image
Denken en voelen
In dit boek wordt de bruikbaarheid van de RET voor toepassing in de jeugdhulpverlening ... Lees meer
Type: boek
Denken over kunst Image
Denken over kunst
Denken over kunst’ biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen ... Lees meer
Type: boek
Didactiek van het beeldend vormgeven Image
Didactiek van het beeldend vormgeven
De inhoud van het boek bestaat uit een neerslag van colleges van handvaardigheid en bee... Lees meer
Type: boek
Drama as Therapy. Theory, Practice and Research. Image
Drama as Therapy. Theory, Practice and Research.
This new edition of Drama as Therapy presents a coherent review of the practice and the... Lees meer
Type: boek
Drama is de kunst. Handboek voor dramadocenten. Image
Drama is de kunst. Handboek voor dramadocenten.
Drama is de kunst is een handboek voor dramadocenten om het spontaan spelen van jongere... Lees meer
Type: boek
Een steuntje in de rug – Het gebruik van therapeutische verhalen Image
Een steuntje in de rug – Het gebruik van therapeutische verhalen
Kinderen vinden het heerlijk als de leerkracht een verhaal vertelt of voorleest. Het we... Lees meer
Type: boek
Een vak apart Image
Een vak apart
‘Een vak apart’ bundelt een groot aantal artikelen over psychomotorische therapie d... Lees meer
Type: artikel
Energize! Image
Energize!
Spel ideeën om groepsvormend bezig te zijn.
Type: boek
7