Sluit

Kennisbank

Een verzamelplek voor alle kennis die met creatieve disciplines en hulpverlening te maken heeft. Neem een kijkje! Heb je aanvullingen? Stuur dan een mail naar info@creatiefhulpverlenen.nl

Filter
Clear All
Sort By
Categorieën
Auteur
Uitgever
Jaar van uitgifte
Discipline
Doelgroep
Taal
Type
alle
Type: boek
Type: boek
Type: boek
Type: boek
Type: boek

Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeurt er als iemand tekent, beeldhouwt, schildert of boetseert? Welke krachten beïnvloeden de maker, die een portret schildert? Nooit eerder werd de dynamiek van het beeldend proces op een onderzoekende manier beschreven. De schrijvers vonden woorden voor een bedrijvig proces, dat zich meestal stilzwijgend voltrekt. Aan de orde komt onder anderen: wat er gebeurt er in handen die beeldend werken. wat is dat bijzondere moment van schepping, als de maker er iets in gaat zien. de wisselwerking tussen de zintuigen, de handeling en de beelden die in het brein opkomen. scheppingsverhalen, mythologische vertellingen en de invloed van onze door digitale technologie bewogen samenleving. Het proces van de creatieve dadendrang wordt beschreven vanuit filosofische perspectieven. Enkele thema’s zijn: orde en chaos; esthetiek en ethiek; de rol van kennen, kunnen en vergeten. De kennis van ‘iets maken’ is gebaseerd op de praktijk van ruim 60 jaar beeldende therapie. In eerste instantie is ‘iets maken’ geschreven voor beeldend therapeuten, docenten beeldende vorming en beeldend kunstenaars, kortom professionals en studenten in het beeldend vakgebied. De impressionistische, soms poëtische stijl van dit boek maakt ‘iets maken’ leesbaar voor eenieder, die meer wil weten van wat er gebeurt, als iemand de handen in de klei steekt en iets maakt.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op, wil je zoveel mogelijk out of the box denken en laat je je verbeelding spreken. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen. Dit boek biedt een schatkaart om je weg te vinden in de wereld van creatief denken. Het bevat vijftig inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen, maar soms ook een individuele variant hebben. Onder creatieve sessies verstaan we bijeenkomsten die bijdragen aan nieuwe ideeën of een gezamenlijk streefbeeld en uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden. Dat kan op een intuïtieve manier gaan, maar er staan ook voldoende werkvormen in dit boek waarbij een beroep wordt gedaan op de ratio. 50 werkvormen voor creatieve sessies is geschreven voor mensen die bijeenkomsten begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve vermogens van de deelnemers om zo echt tot vernieuwing of verbetering te komen. Dat maakt dit boek geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators en verder voor iedereen die zulke sessies begeleidt.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Dit boek gaat over het methodisch voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten zoals die in het kader van dagbesteding in verschillende instellingen van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg en welzijnszorg plaatsvinden. Gekozen is voor een afzonderlijke benadering van methodisch-agogisch handelen en instrumenteel-technisch handelen om deze vervolgens samen te voegen op toepassingsniveau.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Het document beschrijft allereerst reeds uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van vaktherapieën bij agressieregulatie in de forensische psychiatrie. Vervolgens wordt het probleemgebied agressie beschreven, gevolgd door de onderzoekmethode en het behandelingskader. De inclusiecriteria en respondenten komen daarna aan bod. De resultaten geven allereerst per cliënt en per medium een overzicht van de diagnostische thema’s en veranderingen binnen en buiten de sessies, gevolgd door een cross-analyse van de resultaten waarbij thema’s uit de afzonderlijke casussen geïntegreerd zijn. De discussie aan het einde van het verslag vergelijkt de in dit onderzoek gevonden diagnostische thema’s met schemamodi uit de schema-focused therapy, gaat in op de verklaring van de gevonden resultaten, vergelijkt vaktherapieën met andere therapieën en bespreekt de sterke en zwakken kanten van het onderzoek.

Type: artikel
alle

Playmode is een praktische en inspirerende methode die uitnodigt tot creatief denken. In dit boek leer je:

  • je creatieve zelfvertrouwen te vergroten;
  • de plezierige balans vinden tussen focus en ontspanning;
  • in de box denken en IN je comfortzone blijven;
  • originele oefeningen, zoals mindtwister, een denkpad maken, e.a.

 

Type: boek

Dit boek, met meer dat 101 sjablonen voor begeleiders, behandelaren en andere hulpverleners, draagt bij aan het vergroten van de impact van de communicatie. Dit boek zal het toepassen van visuele sjablonen in de praktijk nog laagdrempeliger maken en daarmee de impact van professionals vergroten.

Type: boek

In  dit boek laat filosoof Aldo Houterman zien hoe we ons lichaam beter kunnen begrijpen en gebruiken. Ik beweeg, dus ik ben. Ons lichaam is belangrijker dan ooit, we hebben met z’n allen nog nooit zo veel gesport en we letten nauwkeurig op onze voeding. Tegelijk lijkt ons lichaam steeds minder nodig te zijn. Door robotisering en artificial intelligence worden we overbodig in het arbeidsproces.

Filosoof Aldo Houterman onderzoekt de betekenis van ons lichaam in het huidige tijdsgewicht. Hij weerlegt de stelling van Dick Swaab dat de mens niets meer is dan zijn brein, wat de neurobioloog in zijn bestseller Wij zijn ons brein beweert. Houterman laat zien dat de relatie tussen de mens en wereld om hem heen niet bestaat uit onze gedachtes maar uit onze beweging en lichamelijkheid. Ons lichaam vormt de basis van intelligent menselijk gedrag. Met bekende voorbeelden uit de sport maar ook uit de psychologie, filosofie, literatuur en schilderkunst laat Houterman zien dat ons lichaam in staat is om te luisteren naar een situatie zonder dat we er bewust over nadenken.

Wij zijn ons lichaam helpt ons om de vermogens van ons lichaam beter te leren kennen, te begrijpen en te gebruiken.

 

Type: boek

Visualizing thought processes can help break down complex problems. It empowers teams and staff to build on one another’s ideas, fosters collaboration, jump-starts co-creation and boosts innovation.

This book will help brush aside misconceptions that may have prevented you using these techniques in your workplace. You don’t need Van Gogh’s artistic talent or Einstein’s intelligence to harnass the power of visual thinking and make your company more successful.

With the right mindset and the simple skills this book provides you the skills to develop your own signature and style and start generating change by integrating visual communication into your work.

Praktijkgericht Arts-Based Research levert een bijdrage aan het oplossen van concrete vraagstukken in de dagelijkse beroepspraktijk. Juist in het sociaal domein heeft het toegevoegde waarde dit type onderzoek in te zetten, omdat deze benadering de ruimte biedt de praktijk in het sociaal domein vanuit een ander perspectief te bekijken en te komen tot activering, ondersteuning, verbinding en participatie.

In dit boek wordt ingegaan op zes varianten van Arts-Based research, steeds gekoppeld aan een kunstvorm: verhalen, muziek, theater, dans, beeldende kunst en audiovisuele media.

Type: boek

Leren van kunst laat in drie delen zien dat creativiteit heel goed gedijt bij de ruimte die kunst schept – in tijd, voor ideeën, uitproberen, contact, ervaring en dus ook voor persoonlijke betekenisgeving – en dat kunst daarmee de verbindende factor is tussen de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden. Het ‘Waarom’ gaat in op het maatschappelijk belang van dit boek. Vervolgens beschrijft het ‘Wat’ het theoretische fundament, gebaseerd op het onderzoek Didactiek 21e eeuw (D21). Tot slot biedt het ‘Hoe’ praktische suggesties voor in de klas.
Leren van kunst wil inspireren, informeren, uitdagen en verwarren. Het is geschreven voor (aankomende) leerkrachten en alle andere professionals in het basisonderwijs die ruimte voor creativiteit willen scheppen.

Type: boek

Creativiteit. Wat is dat eigenlijk? Word je ermee geboren? Kun je het leren? Kun je binnen organisaties sturen op creativiteit? Wat zegt de wetenschap over situaties die creativiteit bevorderen? Wie hebben aanleg om creatief te zijn? Welke hersenprocessen spelen een rol?

Aan de hand van leven en werk van illustere kunstenaars en creatieve genieen, maakt dit boek duidelijk hoe creatieve producten tot stand komen, hoe je creativiteit kunt meten en welke neuropsychologische processen een rol spelen bij creatief denken. Naast persoonlijkheidstrekken passeert een breed scale aan sociale situaties de revue, die creativiteit belemmeren of juist bevorderen. En gaandeweg wordt een flink aantal mythes rondom creativiteit doorgeprikt en krijgt de lezer handvatten om creativiteti te stimuleren en de ruimte te geven die het verdient. Zo betaalt dit boek zich uit.

Type: boek

Over het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving

Naast zijn (cultuur)historische werken en biografieën heeft taalwetenschapper en sanskritist Johan Huizinga (1872-1945) zich vooral tegen het einde van zijn leven gewijd aan algemeen-culturele beschouwingen.

Als een van de hoogtepunten geldt de uit 1938 daterende studie ‘Homo Ludens’. Daarin gaat het Huizinga niet om de betekenis van het spel als cultuurverschijnsel, maar om het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving. Dit gegeven werkt hij uit in beschouwingen over bijvoorbeeld taal, rechtspraak, oorlogvoering, filosofie, kunst en sport. Huizinga toont op briljante en onnavolgbare wijze dat de homo sapiens in wezen altijd een homo ludens is geweest. Speciaal voor deze nieuwe editie heeft fotograaf Vincent Mentzel uit zijn omvangrijke oeuvre een selectie gemaakt van beelden die de ‘spelende mens’ in al zijn facetten toont.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Stuart Brown staat internationaal bekend als autoriteit op het gebied van spel. Hij sprak meer dan 6000 mensen over hun speelgeschiedenis voor zijn boek Play: how it shapes the brain, opens the imagination, and invigorates the soul. Hij ondervroeg onder anderen moordenaars in een Texaanse gevangenis, die bleken maar weinig te kunnen spelen vroeger. Veel kunstenaars en Nobelprijswinnaars speelden nu nog steeds, die waren er mentaal veel beter aan toe.

Bekijk op bol.com

Type: boek

This new edition of Drama as Therapy presents a coherent review of the practice and theory of Dramatherapy. With a unique combination of practical guidance, clinical examples and research vignettes, this fully revised second edition considers developments in the field over the last decade and researches the impact of the ‘core processes’ on clinical practice. The book shows how Dramatherapy can be used with a wide range of clients and applied to their individual needs. Therapists working in different parts of the world contribute examples of their practice, alongside their research interviews demonstrating the effectiveness of Dramatherapy. The book draws on studies ranging from child survivors of the tsunami in Sri Lanka to teenagers living with HIV in South Africa, from elderly clients dealing with psychosis in the UK to women in a refuge in Malaysia. Divided into four distinct sections, it provides: definitions of core processes at work in Dramatherapy research into how Dramatherapists understand what they offer clients clear descriptions of the structure and content of Dramatherapy a wide range of clinical research vignettes from all over the world. Drama as Therapy offers insights into how experienced Dramatherapists understand their work with clients. It will be of great interest to Dramatherapy students internationally, as well as professionals working with Dramatherapy.

Type: boek

Dit boek beschrijft de methodiek van het werken met drama-activiteiten binnen de sociaal-agogische beroepspraktijk. Dramatische expressie beperkt zich niet tot toneelspelen. Vertellen, bewegen en het schrijven van gedichten of verhalen komen in Werken met drama eveneens aan de orde. Stapsgewijs wordt toegelicht hoe je een activiteit aan kunt bieden. Daarbij gaat het boek in op vragen zoals: Hoe leg ik een spelopdracht uit? Hoe kan ik cliënten stimuleren om mee te doen? Hoe maak ik een verhaal spannend? Moet je zelf heel creatief zijn om met drama te kunnen werken?Ook begeleiders die geen drama-activiteiten aanbieden, vinden in dit boek aanknopingspunten voor het werken met drama. In verschillende hoofdstukken staan voorbeelden van een speelse omgang binnen de dagelijkse beroepspraktijk. Van poppenspel met een washandje tot het vertellen van verhalen onder de afwas. Werken met drama is geschreven voor beroepen binnen het social work, zoals activiteitenbegeleiders, sociaal pedagogisch hulpverleners en jeugdhulpverleners. Het boek wordt ook gebruikt op opleidingen voor dramadocent en dramatherapie.In deze geheel herziene versie worden actuele voorbeelden gegeven van de creatieve mogelijkheden van mobieltjes, de computer en het internet en is een hoofdstuk toegevoegd over het begeleiden van drama-activiteiten met specifieke doelgroepen.

Type: boek

Psychomotorische therapie werkt vanuit het principe dat bewegen gezond is, voor lichaam én geest. Patiënten met psychische klachten kunnen door middel van bewegings- en lichaamsgerichte interventies succesvol worden behandeld.

Veel behandelaren weten niet precies wat psychomotorische therapie inhoudt. Dit boek biedt een beknopte inleiding in de psychomotorische therapie en de plaats die ze inneemt binnen de geestelijke gezondheidszorg. De auteurs bespreken de doelgroepen, de praktijk en de wetenschappelijke achtergronden en maken niet alleen inzichtelijk waar het vak vandaag de dag staat, maar geven ook aan wat er in de toekomst nog meer mogelijk is.
Psychomotorische therapie: een inleiding is geschreven voor behandelaren in de (g)gz en voor studenten aan opleidingen voor vaktherapeuten. Het geeft een helder beeld van dit nog relatief jonge vakgebied.

Paul Hekking heeft tot zijn pensionering in 2010 een eigen praktijk psychomotorische therapie gevoerd.
Pauline Fellinger is docent, trainer en supervisor aan de opleiding Psychomotorische therapie en bewegingsagogie van de Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Type: boek

Bij veel psychische klachten is een behandeling door lichaamsgerichte en bewegingsgerichte interventies succesvol. Dit boek geeft een goed overzicht van de reikwijdte en de werking van psychomotorische therapie.
In vijftien bijdragen wordt aandacht gegeven aan psychomotorische therapie bij uiteenlopende psychische klachten, waaronder depressie, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en chronische aspecifieke pijn. De auteurs laten zien dat door bewegingsactiviteiten, oefeningen en lichaamsgerichte technieken een gedragsverandering tot stand kan worden gebracht waardoor psychische klachten van cliënten kunnen verminderen of verdwijnen. Ook de verschillende doelgroepen komen aan bod, zoals gezinnen, mensen met een verstandelijke beperking, kinderen en jeugdigen.
Dit boek is geschreven voor beginnend psychomotorisch therapeuten en psychomotorisch therapeuten in opleiding. Voor alle andere professionals in de ggz geeft dit boek een goed overzicht van psychomotorische therapie.

 

 

 

 

Type: boek

Dit boek gaat over psychomotorisch therapie voor diverse vormen van psychiatrische en psychosociale problematiek bij volwassenen en kinderen.
In twaalf hoofdstukken beschrijven ervaren psychomotorisch therapeuten diverse vormen van ervaringsgericht behandelen door middel van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies.
Aan bod komen de behandeling van chronisch somatische aandoeningen, de behandeling van negatieve lichaamsbeleving bij eetstoornissen en bij seksueel misbruik, en de behandeling van impulsregulatiestoornissen, angststoornissen en depressieve stoornissen. Verder zijn er bijdragen over psychomotorische therapie voor mannen die zijn vastgelopen in hun werk en voor mannen die hun partner mishandelen. Andere hoofdstukken richten zich op de diagnostiek van kinderen en jeugdigen, behandeling van jeugdigen in een semiresidentiele setting en een training in stressmanagement voor jongeren met psychotische stoornissen. Het hoofdstuk over de narratieve benadering binnen de psychomotorische therapie laat het belang zien van verbale interventies binnen het ervaringsgericht behandelen.
Het boek besluit met twee beschouwende hoofdstukken. Het eerste is een kritisch overzicht van literatuur over lichaamsgerichte interventies in de psychotherapie en de gezondheidszorg. Het tweede, en laatste hoofdstuk van dit boek, gaat over de grenzen van de psychomotorische therapie in het beroepenveld van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.
‘Psychomotorische therapie in de praktijk’ geeft vele aanknopingspunten voor psychomotorisch therapeuten. Daarnaast biedt het boek andere hulpverleners en geïnteresseerden een boeiende kennismaking met de praktijk van de psychomotorisch therapie, en meer in het algemeen met de werkwijze van vaktherapeuten. Samen met het boek ‘Een vak apart, artikelen over psychomotorische therapie’, wordt dit boek gebruikt binnen de opleidingen tot psychomotorisch therapeut

 

Type: boek

‘Storytelling in 12 stappen’ van Mieke Bouma is een praktische schrijfgids. Het leert je in 12 stappen om sterke plots te construeren en levensechte karakters te creëren. Oefeningen en praktische opdrachten helpen bij het oplossen van schrijfproblemen, zorgen voor inspiratie en prikkelen de verbeelding. Dit boek is niet alleen een avontuur voor auteurs, scenaristen, toneelschrijvers en producenten, maar voor iedereen die van verhalen houdt en ze wil (leren) schrijven of vertellen.

Type: boek

Drama is de kunst is een handboek voor dramadocenten om het spontaan spelen van jongeren te ontwikkelen. Dit kan leiden tot ambachtelijk spel, zonder dat het speelse verloren gaat. Auteur Lidwine Janssens beschrijft hoe het vak ‘Drama leerling-Spelers kan ondersteunen bij het geven van vorm en betekenis aan hun verbeelding en die van anderen. Lidwine Janssens ontwierp een kernstructuur voor Drama in het onderwijs. Zij heeft van daaruit een ordening gemaakt in vuistregels, leerlijnen en kerndoelen voor het lesgeven in Drama. In` Drama is de kunst worden talloze spelsuggesties gedaan, waarbij Janssens putte uit haar ruime ervaring als dramadocent en drama-supervisor.

Type: boek

Spel ideeën om groepsvormend bezig te zijn.

Type: boek

Samen met Movisie en Hogeschool Windesheim heeft het LKCA onlangs het onderzoek “Kunst en positieve gezondheid” afgerond. Dit onderzoek is een overzichtsstudie in opdracht van ZonMw betreffende culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. De resultaten zijn aangeboden aan de ministeries van OCW en VWS en vormen de basis voor de kennisagenda die de ZonMw-commissie Cultuur en Zorg met stakeholders gaan opstellen. http://www.lkca.nl/vrije-tijd/kunst-en-zorg/overzichtsstudie-kunst-en-zorg

Kunst en positieve gezondheid

Type: onderzoek

Terwijl kinderen over het algemeen niet twijfelen aan hun eigen creativiteit, zijn volwassenen veelal minder zeker van zichzelf. Wat verandert er tijdens het volwassen worden? Organisaties over de hele wereld geven aan behoefte te hebben aan creatieve mensen die zich snel kunnen aanpassen aan veranderingen, maar kunnen die niet vinden. Waar zijn ze? In dit provocatieve en inspirerende boek beantwoordt Robinson drie essentiële vragen: Waarom is creativiteit belangrijk? Wat is het probleem? En wat kunnen we eraan doen?

Bekijk op bol.com

Type: boek

Vele lezers worden al jaren geïnspireerd door de boeken van Elizabeth Gilbert. Maar na haar grote bestseller Eten, bidden, beminnen moest ook zij weer het vertrouwen en de creativiteit in zichzelf vinden om tot nieuw werk te komen. In de haar zo typerende geestige en tegelijk diepzinnige stijl deelt ze haar ervaringen met de lezer en biedt zo concrete inzichten in de mysterieuze bronnen van inspiratie. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme moedigt Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken. Vol empathie en vrijgevigheid laat Gilbert zien hoe we onze ideeën kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd bieden en ons dagelijks leven leiden met meer passie en mindfulness.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Een onderzoeker van 3M had een nieuwe papierlijm gemaakt, maar die dreigde te mislukken, de lijm was te zwak. Op een zondag, in de kerk, zag hij opeens het licht: het ‘geeltje’, de Post-It. Vernieuwing komt vaak onverwacht: Bob Dylan schreef ‘Like A Rolling Stone’ op een moment dat hij overwoog te stoppen met de muziek. En medische vernieuwingen ontstaan vaker bij de koffieautomaat dan in het laboratorium.

In Uit het niets beschrijft Jonah Lehrer hoe nieuwe ideeën ontstaan. Dat levert verrassende conclusies op: hoe beter je je concentreert, des te kleiner de kans dat je een oplossing vindt. Nooit werken je hersens harder dan wanneer je gevraagd wordt ‘even aan niets te denken’ – juist daarom lijken de beste ideeën uit het niets te komen.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat bestaande banen verdwijnen. Tegelijkertijd worden nieuwe – nu nog niet bestaande banen – gecreëerd. Voor mensen die flexibel en innovatief kunnen denken, is een goede toekomst weggelegd. Brainnovation is een unieke methode om creatieve oplossingen voor uitdagingen en problemen te vinden en te realiseren.
Brainnovation is gebaseerd op de werking van de hersenen. De methode is nieuw, maar de onderdelen van de methode zijn wetenschappelijk onderlegd.

In de uitgave wordt veel gebruik gemaakt van praktische voorbeelden en verklarend beeldmateriaal waardoor meteen duidelijk wordt wat er wordt bedoeld. De nadruk ligt niet op de theorie, maar op de praktijk. De student brengt Brainnovation in praktijk met het Personal Creativity Plan (PCP) aan de hand van een zelfgekozen uitdaging. De ontwikkeling van het PCP loopt parallel met de lessen.
Ieder mens leert anders. Tijdens de ontwikkeling van het PCP leert de student proefondervindelijk welke instrumenten in de vorm van testen en oefeningen, voor hem of haar de beste resultaten geven. De voortgang wordt door de docent gemonitord door middel van testen en het PCP.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Geen betere manier om te bewijzen dat we iets goed begrijpen dan er een eenvoudig plaatje van te tekenen. En geen effectievere manier om een lastig vraagstuk op te lossen dan een pen te pakken en de onderdelen van het probleem te tekenen’. Dat schrijft Dan Roam in deze internationale bestseller. Hij bewijst dat een simpele tekening op een bescheiden servetje effectiever kan zijn dan de meest gelikte PowerPoint-presentatie. Gebaseerd op twintig jaar ervaring en de jongste wetenschappelijke ontdekkingen rond hoe wij zien, leert Roam de lezer hoe je ieder probleem kunt verduidelijken of elk idee kunt verkopen met behulp van een simpele reeks tools.

Type: boek

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kinderen, jongeren én volwassenen. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen en is goed te gebruiken naast bijvoorbeeld Kids’ Skills of NLP. Hoewel de methode niet specifiek voor mensen met een autisme spectrumstoornis, ADHD of ADD ontwikkeld is, hebben zij veel baat bij deze visuele aanpak. Ook mensen die chaotisch of associatief denken profiteren van visuele gespreksvoering.
De kracht van de methode is dat de tekening die je samen maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager. De kern van het probleem is hierdoor in één oogopslag te zien en geeft duidelijkheid, waardoor het kind zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen. Dit bevordert de motivatie en het zelfoplossend vermogen.

Type: boek

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. Het ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen.
De kracht van de methode is dat de tekening die je samen maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt aan de probleemdrager; het kind, de jongere of de volwassene in kwestie. De kern van het probleem is in één oogopslag te zien, net als de voor- en nadelen van het huidige en eventueel nieuwe gedrag. Dit geeft duidelijkheid, waardoor de probleemdrager zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen. Het gevoel van autonomie is hierbij belangrijk en bevordert de motivatie en het probleemoplossend vermogen.

Type: boek

Waarom bezoeken we musea en theaters? Waarom luisteren we graag naar muziek? En waarom dansen we graag? Omdat we ons er goed bij voelen. Aan de hand van het nieuwste onderzoek van filosofen, psychologen en neurologen beschrijft De kunsten van het leven hoe kunst ons weet te raken. Henk Smeijsters concludeert dat kunst op een positieve manier inwerkt op wat in de neuropsychologie het kernzelf wordt genoemd. Kunst blijkt belangrijker dan we al dachten en bepaalt ons geluk in hoge mate. Kunst haalt ons uit ons gepieker en brengt ons terug bij onze essentie. Door van kunst te genieten of zelf kunst te maken, komen we in de ervaring, in ons lichaam en in het hier en nu te zitten. Deze directe ervaring brengt ons in contact met de lichtheid van het bestaan en is daarom van belang voor onze kwaliteit van leven.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Creatief therapeuten zijn reflective practitioners die bij de praktische uitvoering van hun beroep weloverwogen keuzes maken en binnen multi-disciplinaire teams verantwoorden wat Creatieve Therapie (CT) is en wanneer en waarom zij deel van het behandelingsaanbod moet zijn. Dit Handboek Creatieve Therapie ondersteunt de (toekomstige) beroeps-beoefenaar bij het reflecteren over het werk. Aan de hand van het door de auteur ontworpen ‘CT-molecuul’ wordt de body of knowledge van CT beschreven. Het CT-molecuul wordt voor de media drama, muziek, beeldend, dans en beweging en tuin ingevuld en ondersteund door verhelderende voorbeelden uit de praktijk. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: diagnostiek, indicatie, behandeling of begeleiding, doelstelling en psychotherapeutisch referentiekader. Begrippen als creativiteit, spel, transitionele ruimte en expressie worden nader geanalyseerd. Meerdere hoofdstukken handelen over het door de auteur ontwikkelde ‘analoge-procesmodel’. Het analoge-procesmodel verbindt de semiotiek en de ontwikkelingspsychologie van Daniel Stern met de methodiek van CT. Ten slotte besteedt de auteur in deze herziene druk extra aandacht aan actuele ontwikkelingen met betrekking tot de verdere professionalisering en verwetenschappelijking van het beroep. Het Handboek Creatieve Therapie is bedoeld voor studenten van de hbo-opleiding CT, voor creatief therapeuten en andere therapeuten die in hun werk met CT te maken hebben.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Het Handboek Beeldende Therapie geeft voor het eerst in zestig jaar beroepsuitoefening een overzicht van de Nederlandse beeldende therapie. Beschreven worden de belangrijkste bestaande visies, methoden en methodieken.
Deel 1 geeft informatie over de achtergronden van het beroep: de geschiedenis en theoretische kaders.
Deel 2 is gericht op de methodische beroepsuitoefening in de praktijk.
Deel 3 handelt over voorwaarden voor professionaliteit, zoals facilitering en maatschappelijke positionering en onderbouwing van het professioneel handelen door middel van onderzoek.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeurt er als iemand tekent, beeldhouwt, schildert of boetseert? Welke krachten beïnvloeden de maker, die een portret schildert? Nooit eerder werd de dynamiek van het beeldend proces op een onderzoekende manier beschreven. De schrijvers vonden woorden voor een bedrijvig proces, dat zich meestal stilzwijgend voltrekt. Aan de orde komt onder anderen: wat er gebeurt er in handen die beeldend werken. wat is dat bijzondere moment van schepping, als de maker er iets in gaat zien. de wisselwerking tussen de zintuigen, de handeling en de beelden die in het brein opkomen. scheppingsverhalen, mythologische vertellingen en de invloed van onze door digitale technologie bewogen samenleving. Het proces van de creatieve dadendrang wordt beschreven vanuit filosofische perspectieven. Enkele thema’s zijn: orde en chaos; esthetiek en ethiek; de rol van kennen, kunnen en vergeten. De kennis van ‘iets maken’ is gebaseerd op de praktijk van ruim 60 jaar beeldende therapie. In eerste instantie is ‘iets maken’ geschreven voor beeldend therapeuten, docenten beeldende vorming en beeldend kunstenaars, kortom professionals en studenten in het beeldend vakgebied. De impressionistische, soms poëtische stijl van dit boek maakt ‘iets maken’ leesbaar voor eenieder, die meer wil weten van wat er gebeurt, als iemand de handen in de klei steekt en iets maakt.

Bekijk op bol.com

Type: boek

De interactieve methode die in dit boek wordt beschreven is ontstaan vanuit het werken in de praktijk van creatieve therapie met groepen. De interactieve methode als benaming is een samenvoeging van de woorden ‘interactie’ en ‘actief’. Cliënten in creatieve therapie zijn actief, werken met elkaar en zijn daardoor in interactie met het materiaal en met anderen. Het begrip interactie staat in deze methode centraal. De kracht van de onderlinge hulp is een belangrijk middel bij het oplossen van problemen. De groepsleden kunnen elkaars positieve en negatieve voorbeeld zijn, geven elkaar inzicht en worden door elkaar geconfronteerd met hun eigen gedrag. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de interactieve methode uiteen gezet. Het tweede deel bevat een aantal opdrachten die toegepast kunnen worden volgens de interactieve methode. Praktijkvoorbeelden verhelderen de tekst. Het boek is bedoeld voor mensen die als creatief therapeut werkzaam zijn in de therapeutische en agogische sector. De beschreven methode is bruikbaar voor open en gesloten groepen, heterogene en homogene groepen. Het kan toegepast worden bij volwassenen en kinderen, zowel in langdurende als kortdurende behandelingen en in verschillende settings.

Bekijk op bol.com

Type: boek

In dit boek gaat Roeland Frank Hoefsloot, orthopedagoog en kunstzinnig therapeut, uitgebreid in op de helende werking van het kunstzinnig bezig zijn. Meditatief geboetseerde werkstukken bevatten voor de maker vaak een verborgen boodschap. Door op zoek te gaan naar dit ‘geheim’ komen we dichter bij de kern van ons eigen wezen, van ons oorspronkelijk zijn.
Dit werk- en studieboek is bedoeld voor eenieder die zich kunstzinnig wil uitdrukken, maar met name ook voor mensen die als hulpverlener, begeleider of trainer ook kunstzinnig werkzaam willen zijn. Een traject van opdrachten begeleidt de tekst. Een unieke benadering van innerlijke en uiterlijke expressie en een absolute ‘must’ voor iedere therapeut, ongeacht op welk gebied hij of zij werkzaam is!

Bekijk op bol.com

Type: boek

Oefeningenboek voor groepen beschrijft honderdvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoeksysteem kan eenvoudig die oefening gekozen worden die het beste aansluit bij het doel, het proces, de cultuur en de sfeer van de groep op een bepaald moment. De indices achter in het boek en het zoeksysteem op de bijbehorende website helpen daarbij.
De website bevat bovendien alle oefeningen en printbare versies van onder andere scoringslijsten, tekeningen en foto’s. Bij een aantal oefeningen is extra voorbeeldmateriaal opgenomen van rolomschrijvingen en situatieschetsen. Oefeningen met een ingesproken instructie zijn direct te gebruiken in de groep. Verder bevat de website muziek ter ondersteuning van een aantal oefeningen.
Dit boek wil het werken met groepen eenvoudiger, effectiever en plezieriger maken.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op, wil je zoveel mogelijk out of the box denken en laat je je verbeelding spreken. In andere gevallen heb je juist je logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen. Dit boek biedt een schatkaart om je weg te vinden in de wereld van creatief denken. Het bevat vijftig inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen, maar soms ook een individuele variant hebben. Onder creatieve sessies verstaan we bijeenkomsten die bijdragen aan nieuwe ideeën of een gezamenlijk streefbeeld en uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden. Dat kan op een intuïtieve manier gaan, maar er staan ook voldoende werkvormen in dit boek waarbij een beroep wordt gedaan op de ratio. 50 werkvormen voor creatieve sessies is geschreven voor mensen die bijeenkomsten begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve vermogens van de deelnemers om zo echt tot vernieuwing of verbetering te komen. Dat maakt dit boek geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators en verder voor iedereen die zulke sessies begeleidt.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Dit boek bevat een schat aan activiteiten die toegepast kunnen worden in hulpverlening en begeleiding. Meer dan 100 opdrachten bieden de mogelijkheid om vorm te geven aan veranderingsprocessen. De theorie uit dit boek is daarbij een essentieel hulpmiddel.

In deze herziene uitgave is een unieke combinatie gemaakt van activiteiten in de welzijnssector en technieken uit projectmanagement. Zowel in welzijn als in management wordt gestreefd naar een verbetering. En of het nu gaat om een verbetering van welbevinden en welzijn, van situaties en omstandigheden, van organisaties of van resultaten en producten, in alle gevallen komen veranderingsprocessen op gang en worden mensen gemotiveerd om tot verbeteringen te komen. In dit boek zijn beiden samengebracht. Dit heeft geleid tot een transparante theorie over veranderingstrajecten, uitgewerkt met activiteiten. Centraal hierbij staat de motivatie om tot verandering te willen en kunnen komen. Zo leert men veranderen en wordt de deelnemer weer mede vormgever van zijn eigen situatie.

Type: boek

Inclusief kaartenset ter ondersteuning van een twintigtal werkvormen.
Iedere trainer of opleider kent ze: de momenten dat een groep onrustig wordt. Er wordt gepraat en de concentratie neemt af. Op zo’n moment wilt u de betrokkenheid van de deelnemers weer terugbrengen in de groep. Voor die momenten zijn de activiteiten in dit boek.

Intermezzo bevat korte opdrachten waarmee u eenvoudig de aandacht van uw toehoorders tijdens een training, workshop of lezing kunt centreren. De opdrachten zijn kort en vragen weinig voorbereiding. Bij iedere opdracht vindt u praktische informatie over het doel, het thema, de werkvorm, de geschatte duur van de activiteit en de benodigdheden.

Het boek start met een korte uiteenzetting over werken met groepen en de fasen van een groepsproces. Specifieke theorie en achtergrondinformatie is te vinden bij de opdrachten.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Dagbesteding, meer dan tijdpassering is de opvolger van De activiteitenbegeleider. Het gaat over methodiek en wel de methodiek van de dagbesteding. Na een inleidend hoofdstuk gaat de auteur in op het begrip dagbesteding en schetst de dagbestedingssituatie en de factoren die bij de invulling van de dagbesteding een rol spelen. Vervolgens gaat hij in op het handelen waarmee mensen vorm geven aan hun dagbestedingssituaties. De intentie die aan dat handelen ten grondslag ligt en de invloed die het heeft op de omgeving.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Veel sociaal pedagogische hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het creëren van een bevredigende dagbesteding. Jan van de Born en Piet Winkelaar laten zien in dit artikel dat het samen met mensen zoeken naar een zinvolle dagbesteding een complex proces is waar vele factoren een rol spelen.

Type: artikel

Binnen dit project is eerst een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ateliers
en Centra voor de Kunsten in Nederland. Vervolgens zijn drie regionale
ontwikkelwerkplaatsen/proeftuinen aan de slag gegaan om mensen met een beperking meer
aan kunstbeoefening te laten doen in hun eigen regio. De resultaten van het onderzoek en de
ondernomen activiteiten zijn vervat in dit boek.

Bekijk op bol.com

Type: boek

De inhoud van het boek bestaat uit een neerslag van colleges van handvaardigheid en beeldende vakken aan de Noordelijke Hogeschool. Door begeleiding van studenten in hun schoolpraktijk ontstond de gelegenheid theoretische uitgangspunten op hun bereikbaarheid in het onderwijs te toetsen, Een groot deel van de betrekking op de drie beeldende vakken: handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen. De opzet van dit boek wordt door twee kernen bepaald. De eerste uit de structuur van beeldende produkten. Waarvoor dient het beeldend produkt? Wat stelt het voor? Hoe is tiet samengesteld? De tweede kern stelt de ontstaanswijze van beeldende produkten aan de orde: de processen van vormgeven. Daarin wordt onderscheid gemaakt in traditioneel ambachtelijke processen, experimentele processen en ontkwerpprocessen. De verbindingen tussen deze twee kernen worden gevormd door de wijze waarop mensen omgaan met beeldende produkten. Dit menselijk gedrag bepaalt de functies die beeldende produkten vervullen in onze samenleving en andere culturen.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Dit boek vat de bevindingen samen van cognitieve ontwikkeling en kunsttherapie door middel van case studies en meer dan 150 illustraties van de kunstwerken van cliënten.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Het zelfportret is het bepalende visuele genre geworden van ons bekentenistijdperk, maar moderne kunstenaars zijn bepaald niet de eerste die de kracht en potentie van het zelfportret hebben verkend en ingezet. In dit uitgebreide culturele onderzoek van het genre brengt kunsthistoricus en -criticus James Hall de geschiedenis van het zelfportret op magnifieke wijze in kaart – van de vroegste versies van de mythe van Narcissus en de christelijke traditie in de middeleeuwen tot de overvloedige zelfportretproductie van hedendaagse kunstenaars.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Iedereen die aan een studie begint, een baan zoekt of een belangrijke beslissing neemt, wil weten wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Ook ontlenen mensen motivatie aan zicht op zichzelf. Het leren omgaan met de eigen levensgeschiedenis wordt vanuit dat oogpunt steeds belangrijker. Inmiddels zijn werkwijzen als biografisch leren en werken, biografie counseling en life coaching bekende elementen binnen de dagelijkse praktijk van psychosociale – en sociaal-pedagogische hulpverleners, loopbaanbegeleiders, vormingswerkers en geestelijk werkers. Biografisch werken kan men omschrijven als een persoonlijk onderzoek van het levensverhaal. Daarbij zijn twee of meer mensen betrokken, waarvan een als begeleider, coach of biografisch counsellor optreedt. Deze laatste probeert het bestaan, de drijfveren en passies van de ander in kaart te brengen, om de betekenis daarvan beter te leren begrijpen en accepteren. Dit boek biedt een handreiking aan mensen die willen kennismaken met de praktijk van het biografisch leren en werken, en de vaardigheden en technieken willen leren om biografisch onderzoek te kunnen verrichten. Door de keuze voor een creatieve aanpak met aandacht voor autobiografisch vertellen en schrijven, beeldend werken, spel en drama wordt de dynamiek van het levensverhaal beter zichtbaar.

Bekijk op bol.com

Type: boek

Een metafoor is een brug; hij legt een verbinding tussen een realistische beschrijving en een symbolische situatie. In dit praktijkgerichte boek beschrijven de auteurs op een duidelijke en toegankelijke manier hun aanpak waarbij metaforen centraal staan. Zij doen dit vanuit de Gestalttherapeutische benadering. Na het lezen weet u meer over de toepassing van metaforische beelden binnen de therapeutische praktijk. De door hen ontwikkelde methode moedigt de cliënt aan om zelf een persoonlijke metafoor te vormen. Het metaforische beeld heeft zijn waarde, juist doordat zij niet geheel vertaald kan worden in begrippen. Door het verkennen en verhelderen hiervan verduidelijkt zich zijn situatie. Zo vormt de cliënt gaandeweg een nieuwe zienswijze, waardoor hij eigen antwoorden vindt op de uitdagingen van zijn omgeving. In het eerste deel beschrijven de auteurs de aard, werking en invloed van metaforen. Het tweede deel laat de cliënt zelf aan het woord via beschrijvingen van therapeutische sessies.

Bekijk op bol.com

Type: boek

In deze verhalenbundel, kleurig geïllustreerd met kunstwerken, vertellen deelnemers van de ateliers Anders Bekeken en De Kunstvlieg in Den Haag zelf hoe zij mee willen doen aan kunstbeoefening en welke hobbels ze daarvoor moeten nemen. De bundel nodigt professionals uit om van gedachten te wisselen over inzichten die de verhalenvertellers naar voren brengen en zich af te vragen hoe deze verhalen aansluiten bij hun eigen overtuigingen, meningen en opvattingen. Van daaruit kunnen ze hun dagelijkse routines loslaten, experimenteerruimte nemen en de deelnemer in de gelegenheid stellen zijn eigen expressie zonder interventies van buitenaf tot ontwikkeling te laten komen.

Type: artikel

De dubbele betekenis zal niemand ontgaan. Verhalen maken en geven aan elkaar is een vrolijke en vaak ook ‘geraakte’ manier om iets te duiden wat anders moeilijk gezegd kan worden. Met verhalen geven wij uitdrukking aan wat onder de oppervlakte speelt. Bij onszelf of tussen mensen. De kunst van het vertellen krijgen we niet allemaal meer mee in onze opgroei en kan in een ‘zakelijke’ context juist zo goed helpen als middel om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Metaforen geven toegang tot een ander deel van onze belevingswereld en geven soms afstand aan een onderwerp, werpen er een ander licht op, geven een ernstige kwestie lucht en een glimlach. En voor ieder die denkt, dit is niets voor mij, ik heb geen fantasie is er de techniek van het vertellen als aanmoediging en hulpmiddel…… Een goed verhaal ken een duidelijk stramien met opening, overgangen, knelpunten, verleidingen heel worden en de terugkeer naar het begin. Het boek is een uitnodiging om verhalen te vertellen en er mee te werken. De figuurlijke betekenis zegt meer iets over de rust die verhalen veroorzaken in ons drukke bestaan. Luisteren naar een verhaal is letterlijk een ‘verademing’

Type: boek

Dit boek geeft op een oplossingsgerichte wijze een overzicht van de methoden en technieken die een begeleider kan inzetten wanneer hij met clienten werkt met storytelling. De methodische wijze waarop het boek is opgebouwd en de voorbeelden uit de praktijk en de wereld van de kunst, literatuur en muziek bieden de begeleidere, maar ook de agoog, de mediator, de zorgplanbegeleider en de leerkracht vele suggesties en adviezen om met het verhaal van de client aan de slag te gaan.

Bekijk op bol.com

Type: boek
Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeurt e Lees meer
Type: boek
Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even Lees meer
Type: boek
Dit boek gaat over het methodisch voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten zo Lees meer
Type: boek
Het document beschrijft allereerst reeds uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van vakther Lees meer
Type: artikel
alle
Playmode is een praktische en inspirerende methode die uitnodigt tot creatief denken. In d Lees meer
Type: boek
Dit boek, met meer dat 101 sjablonen voor begeleiders, behandelaren en andere hulpverlener Lees meer
Type: boek
In  dit boek laat filosoof Aldo Houterman zien hoe we ons lichaam beter kunnen begrijpen Lees meer
Type: boek
Visualizing thought processes can help break down complex problems. It empowers teams and Lees meer
Praktijkgericht Arts-Based Research levert een bijdrage aan het oplossen van concrete vraa Lees meer
Type: boek
Leren van kunst laat in drie delen zien dat creativiteit heel goed gedijt bij de ruimte di Lees meer
Type: boek
Creativiteit. Wat is dat eigenlijk? Word je ermee geboren? Kun je het leren? Kun je binnen Lees meer
Type: boek
Over het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving Naast zijn (cult Lees meer
Type: boek
Stuart Brown staat internationaal bekend als autoriteit op het gebied van spel. Hij sprak Lees meer
Type: boek
This new edition of Drama as Therapy presents a coherent review of the practice and theory Lees meer
Type: boek
Dit boek beschrijft de methodiek van het werken met drama-activiteiten binnen de sociaal-a Lees meer
Type: boek
Psychomotorische therapie werkt vanuit het principe dat bewegen gezond is, voor lichaam é Lees meer
Type: boek
Bij veel psychische klachten is een behandeling door lichaamsgerichte en bewegingsgerichte Lees meer
Type: boek
Dit boek gaat over psychomotorisch therapie voor diverse vormen van psychiatrische en psyc Lees meer
Type: boek
‘Storytelling in 12 stappen’ van Mieke Bouma is een praktische schrijfgids. He Lees meer
Type: boek
Drama is de kunst is een handboek voor dramadocenten om het spontaan spelen van jongeren t Lees meer
Type: boek
Spel ideeën om groepsvormend bezig te zijn.
Type: boek
Samen met Movisie en Hogeschool Windesheim heeft het LKCA onlangs het onderzoek “Kunst e Lees meer
Type: onderzoek
Terwijl kinderen over het algemeen niet twijfelen aan hun eigen creativiteit, zijn volwass Lees meer
Type: boek
Vele lezers worden al jaren geïnspireerd door de boeken van Elizabeth Gilbert. Maar na ha Lees meer
Type: boek
Een onderzoeker van 3M had een nieuwe papierlijm gemaakt, maar die dreigde te mislukken, d Lees meer
Type: boek
Automatisering en robotisering zorgen ervoor dat bestaande banen verdwijnen. Tegelijkertij Lees meer
Type: boek
Geen betere manier om te bewijzen dat we iets goed begrijpen dan er een eenvoudig plaatje Lees meer
Type: boek
Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kindere Lees meer
Type: boek
Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. Het ondersteunt en visualis Lees meer
Type: boek
Waarom bezoeken we musea en theaters? Waarom luisteren we graag naar muziek? En waarom dan Lees meer
Type: boek
Creatief therapeuten zijn reflective practitioners die bij de praktische uitvoering van hu Lees meer
Type: boek
Het Handboek Beeldende Therapie geeft voor het eerst in zestig jaar beroepsuitoefening een Lees meer
Type: boek
Over het boek: In dit essay staat de ervaring van ‘iets maken’ centraal: Wat gebeurt e Lees meer
Type: boek
De interactieve methode die in dit boek wordt beschreven is ontstaan vanuit het werken in Lees meer
Type: boek
In dit boek gaat Roeland Frank Hoefsloot, orthopedagoog en kunstzinnig therapeut, uitgebre Lees meer
Type: boek
Oefeningenboek voor groepen beschrijft honderdvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoek Lees meer
Type: boek
Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even Lees meer
Type: boek
Dit boek bevat een schat aan activiteiten die toegepast kunnen worden in hulpverlening en Lees meer
Type: boek
Inclusief kaartenset ter ondersteuning van een twintigtal werkvormen. Iedere trainer of op Lees meer
Type: boek
Dagbesteding, meer dan tijdpassering is de opvolger van De activiteitenbegeleider. Het gaa Lees meer
Type: boek
Veel sociaal pedagogische hulpverleners hebben als taak mensen te helpen bij het creëren Lees meer
Type: artikel
Binnen dit project is eerst een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ateliers en Centra vo Lees meer
Type: boek
De inhoud van het boek bestaat uit een neerslag van colleges van handvaardigheid en beelde Lees meer
Type: boek
Dit boek vat de bevindingen samen van cognitieve ontwikkeling en kunsttherapie door middel Lees meer
Type: boek
Het zelfportret is het bepalende visuele genre geworden van ons bekentenistijdperk, maar m Lees meer
Type: boek
Iedereen die aan een studie begint, een baan zoekt of een belangrijke beslissing neemt, wi Lees meer
Type: boek
Een metafoor is een brug; hij legt een verbinding tussen een realistische beschrijving en Lees meer
Type: boek
In deze verhalenbundel, kleurig geïllustreerd met kunstwerken, vertellen deelnemers van d Lees meer
Type: artikel
De dubbele betekenis zal niemand ontgaan. Verhalen maken en geven aan elkaar is een vrolij Lees meer
Type: boek
Dit boek geeft op een oplossingsgerichte wijze een overzicht van de methoden en technieken Lees meer
Type: boek